Reklamační řád a záruční podmínky Stedis s.r.o.

Reklamační a záruční podmínky Stedis s.r.o. doplňují Smlouvu o obchodní spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Stedis s.r.o. stanoví postup a náležitosti pro uplatnění odpovědnosti za vady a záruční podmínky koupeného zboží mezi oběma smluvními stranami.


1. PŘEVZETÍZBOŽÍ A JEHO KONTROLA

1.1. Partner je povinen zboží dodané od Stedis s.r.o. prohlédnout okamžitě po převzetí zboží od Stedis s.r.o. nebo od dopravce. V případě doručování dopravcem je Partner povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu.

1.2. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal (u balíkových zásilek kartónová krabice, u paletových zásilek strečová folie) nebo originální páska nebo u paletových zásilek nesouhlasí počet balíků na paletě, je Partner povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, příp. odmítnout převzít zásilku jako celek. Zprávu o vadách (poškození zásilky) je partner povinen do 2 dnů zaslat Stedis s.r.o.

1.3. Stejná povinnost platí u Partnera pro kontrolu věcného obsahu zásilky. Jde-li o zevně neznatelné poškození či neúplnost zásilky zjištěnou až po jejím převzetí je Partner povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně, nejpozději do tří dnů po převzetí od dopravce, který se může o pravděpodobné příčině poškození u Partnera přesvědčit a případně sepsat dodatečně zápis o škodě.

1.4. Jestliže Partner zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí. Vady, které existovaly při převzetí zboží, avšak projevily se až později, je Partner povinen reklamovat u Stedis s.r.o. bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou byl povinen uskutečnit dle bodu 1.1.


2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (DÁLE JEN REKLAMACE)

2.1. Partner může uplatnit reklamaci e-mailem nebo osobně. Uplatňuje-li Partner reklamaci prostřednictvím e-mailu, uvede v žádosti o vrácení zboží údaje o vadném produktu, čísle faktury, kódu produktu, sériovém číslo a popisu vady. Na základě zaslané žádosti o vrácení zboží je Partnerovi e-mailem zaslána informace k zaslání reklamace.

2.2. V písemném oznámení o vadách (reklamaci) je nutno popsat zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

2.3. Partner má možnost zboží reklamovat zasláním na adresu:

Stedis s.r.o.

Reklamace

Slunná 1868/4

66451 Šlapanice

K reklamaci je povinen předložit následující doklady: kopii daňového dokladu (dále jen faktury), dodacího listu, doklad o předchozích servisních opravách. Uplatnění reklamace a nároků zní plynoucích je oprávněn pouze Partner a nelze je převést na třetí osobu.

2.4. Výše uvedená pravidla pro reklamaci platí shodně jak pro uplatnění odpovědnosti z vad dodaného zboží, za něž Stedis s.r.o. odpovídá v rámci zákonné odpovědnosti, tak pro reklamaci vad zboží, na které poskytl Stedis s.r.o. záruku.

2.5. Práva z vadného plnění, za které Stedis s.ro. odpovídá v rámci zákonné odpovědnosti, musí Partner uplatnit nejpozději do konce lhůty stanovené v rámci zákonné odpovědnosti, a v případě reklamace vad zboží, na které poskytl Stedis s.r.o. záruku, musí být vady reklamovány včetně doručení reklamovaného zboží nejpozději do konce stanovené záruční doby.

2.6. Reklamační řízení počíná běžet dnem převzetí zboží do Stedis s.r.o., jsou-li splněny podmínky dle bodu 2.3.-2.5.


3. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ K REKLAMACI

3.1. Partner je povinen při zasílání vadného zboží k reklamaci:

a) Viditelně označit balík, že se jedná o Reklamaci, řádně zabalit tak, aby se předešlo případnému poškození.

b) Pokud Partner zasílá v balíku více než jeden vadný produkt, musí přiložit i seznam všech zasílaných produktů, tzv. soupisku. V případě, že ji nepřiloží, NELZE později nárokovat rozdíly v obsahu zásilky.

c) Přiložit do balíku vytištěný průvodní list k reklamaci a kopii kupního dokladu

d) Zasláním zboží s veškerým originálním příslušenstvím lze urychlit vyřízení reklamace, kdy zdržení může vzniknout požadavkem servisu nebo výrobce na dodání příslušenství v případě ne-opravitelnosti a vystavení nároku na vrácení kupní částky.

e) V případě opakované reklamace předložit i doklady o předchozích záručních opravách

f) Zaslat zboží opatřené originálními nálepkami (sériová čísla, záruční přelepky aj.), které nesmí být poškozeny nebo odstraněny.

g) Ochranné přelepy, jiné neoriginální příslušenství apod. sejmout z výrobku před odesláním k reklamaci. V případě, že bude nutné je v rámci servisu nebo opravy odstranit a tyto se tím poškodí, servis je nenahrazuje a nemusí být vráceny zpět k odesilateli, stejně tak Stedis s.r.o. nepřebírá povinnost je nahradit či jinak kompenzovat.

3.2. Partner zašle zboží k reklamaci přepravní firmou či doručí osobně do Stedis s.r.o. na své náklady. Opravené nebo vyměněné zboží zašle zpět Partnerovi Stedis s.r.o. na své náklady.


4. VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE

4.1. Reklamace zboží v záruce se řeší primárně opravou, není-li tato možná, výměnou za zboží stejných parametrů. Není-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické pak výměnou za zboží parametrů lepších. V případě, kdy oprava nebo výměna reklamovaného zboží není možná, a Partner platně odstoupil od kupní smlouvy, Stedis s.r.o. vystaví Partnerovi ke dni účinnosti projevu o odstoupení opravný daňový doklad ve výši kupní ceny.

4.2. Snahou Stedis s.r.o. je vyřízení reklamace způsobem popsaným v bodě 4.1. ve lhůtě do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení a fyzického předání vadného zboží Stedis s.r.o.

Stedis s.r.o. je oprávněna k prodloužení uvedené lhůty (např. zasílání zboží k výrobci v zahraničí, nutnost delšího testování u dodavatele. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu.

4.3. Smluvní strany se dohodly na možnosti požadovat náhradu nákladů vynaložených na vyřízení neoprávněné reklamace po Partnerovi (tj. zejména manipulační a přepravní náklady) v minimální výši 200,- Kč bez DPH v případech, jestliže:

- se při testování neprojeví popisovaná závada a zboží bude shledáno plně funkčním;

- záruka na zboží již uplynula;

- závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím (viz bod 6.).


5. ZÁRUČNÍ DOBA

5.1. Záruční doba začíná plynout dnem dodání zboží.

5.2. Délka a rozsah záruk poskytovaných Stedis s.r.o. je 2 roky a také se odvíjí od délky a rozsahu záruk poskytovaných výrobcem na své produkty.

5.3. Záruční doba zboží opraveného či vyměněného v reklamačním řízení dobíhá podle délky záruky původního zboží, přičemž doba od uplatnění řádné reklamace do jejího vyřízení se do této doby nezapočítává. Původní doba záruky a její ukončení platí i pro případy, kdy došlo v rámci reklamačního řízení k vyřízení reklamace výměnou za zboží s jiným sériovým číslem.


6.ZÁNIK PRÁVA

6.1. V žádném případě Stedis s.r.o. neodpovídá za nevhodný výběr zboží provedený Partnerem nebo za poškození produktu neodborným zásahem z jeho strany, za vady zboží vzniklé: použitím neautorizovaného software a použití neoriginálního příslušenství, používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy stanoveným podmínkám od výrobce, nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami, neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží. Záruka zaniká rovněž v případě odstraněním originálních nálepek se sériovými a produktovými kódy.

6.2. Stedis s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktu nebo jeho nekompatibility s jinými produkty, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

6.3. Uplatnění práv zodpovědnosti za vady po uplynutí záruční doby. Stedis s. r.o. může přijmout reklamaci i po uplynutí záruční doby. Partner je písemně (dopisem, e-mailem, telefonem) informován o předpokládané ceně opravy. Písemnou akceptací ceny opravy se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží. Faktura za opravu zboží mimo záruku je vymahatelná za stejných podmínek jako jiný závazek z obchodního styku u sjednaného Rozhodčího soudu dle Smlouvy o obchodní spolupráci.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Pro ostatní neupravené otázky platí ustanovení platných právních předpisů zejména pak občanského zákoníku v platném znění.


8. POZÁRUČNÍ SERVIS a CENY

8.1. Stedis s.r.o. provádí pozáruční servis produktů Manfrotto, Lastolite, Syrp, Avenger

8.2. Servisní sazba za opravu je 450,- Kč bez DPH/1hod, plus cena náhradních dílů